גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

דף הבית
  Lod מודעות
 
חיי יום-יום, שירות
 14.08.09  ביהמ"ש קבע כי הסכם ההתקשרות עם אורית-אור הוא חוזה אחיד ובו סעיפום מקפחים
זאב  אוריאל
Сообщение    14/08/2009      hachlata - Orit Or     

ביהמ"ש קבע כי הסכם ההתקשרות עם אורית-אור הוא חוזה אחיד ובו סעיפים מקפחים
מדובר בהחלטה שיפוטית תקדימית בעלת השלכות מרחיקות לכת לגבי יחסי השכונה עם חברת הניהול. להלן מספר סעיפים מתוך החלטת השופט ,הקובעים כי ישנם בהסכם סעיפים מקפחים חד צדדיים שקיומם מביא לקיבועה של החברה "לעולמי עד " ולכן הוא מורה על ביטולם.אכן החלטה הסטורית.
מי שמעוניין לקבל הרחבה בנוגע למשמעות פסיקה זו מוזמן ליצור עימי קשר טלפוני.:

"... עיון בנוסח הסכם הניהול מלמד שמדובר בחוזה שתנאיו נקבעו מראש בידי הנתבעת. האפשרות היחידה לתוספת מלל בגוף החוזה הינה במקום המיועד לפרטי הדייר, המתקשר בהסכם וכן לפרטי הדירה ומיקומה. פרט לכך, כלל התנאים בהסכם הניהול הוכתבו ונקבעו מראש, בידי מנסח החוזה. הואיל והנתבעת, הנזכרת בהסכם הניהול, בהגדרה "חברת הניהול", היא הצד הקבוע להסכם ובהתחשב בכך שמדובר במתן שירות על פי ההסכם ונוסח החוזה "הוכתב" לרוכשי הזכויות, אני קובע שהסכם הניהול הינו "חוזה אחיד", כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982 (להלן:"חוק החוזים האחידים") [ע"א 8265/96 רמט בע"מ נ' בירברום ואח', פ"ד נז(1) 486 (2002)].24. סעיף 7 להסכם הניהול קובע, שתקופת מתן השירותים תהא למשך 10 שנים ממועד חתימת ההסכם. הגם שהדיירים, ברוב מיוחס של 75% מכלל שטחי המגורים בפרויקט, רשאים להודיע על הפסקת קבלת שירות מסוים, אין בכך, על פי תנאי הסכם הניהול, כדי לאפשר לאותם דיירים לספק את השירות באמצעות צד שלישי כלשהו ואפילו בעצמם [סעיף 7 (ג) להסכם הניהול, נספח א' לתצהירו של מר שוחט].25. לא זו אף זו, על פי סעיף 8 (ב) להסכם הניהול, התחייב הדייר כלפי הנתבעת, שבכל מקרה בו יעביר את זכויותיו בדירה לצד שלישי, עליו לגרום שאותו רוכש דירה יחתום על הסכם הניהול "בנוסח שיהיה מקובל באותו זמן אצל חברת הניהול".26. תנאים אלה, הינם תנאים המחייבים את הדיירים, באופן בלתי סביר להיזקק לחברת הניהול והם מגבילים את זכותם, באופן בלתי סביר, להתקשר בהסכמים בקבלת שירותים עם צדדים שלישיים.


27. שילוב תנאי הסכם הניהול בסעיפים 7 ו-8, מביא לתוצאה בלתי סבירה באופן קיצוני, על פיה הנתבעת תוכל לספק שירותי אחזקה לבניין לעולמי-עד ומבלי שהדיירים יוכלו להתקשר עם ספק חלופי למתן שירותי אחזקה לבניין. משכך, מדובר בתנאים המקימים את החזקה הקבועה בסעיף 4 (5) לחוק החוזים האחידים, לפיה תנאים אלה הינם תנאים מקפחים. הנני קובע, איפוא, שסעיפים 7 ו- 8 להסכם הניהול הינם תנאים מקפחים בחוזה אחיד ועל כן אני מורה על ביטולם.28. משהוריתי על ביטולם של תנאים אלה, הרי שההתקשרות שבין הצדדים הינה התקשרות בלתי קצובה בזמן. התקשרות שכזו ניתנת להפסקה בהודעה הנמסרת בפרק זמן סביר [ע"א 442/85 זוהר ואח' נ' מעבדות טרבנול (ישראל) בע"מ ואח', פ"ד מד(3) 661 (1990)].


ההדגשות הן שלי.
בימים הקרובים תלמד המנהלת את תוכן ומשמעות ההחלטה ותוציא לתושבים הודעה בדבר המשך דרכי פעולה.
זאב

 

 


דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום