◙ עיר לוד         ◙ גני אביב 23.03.2019    


זאב אוריאל
תושב גני-אביב מזה שמונה עשרה שנה. חבר מועצה לשעבר (ברשימה עצמאית של שכונת גני אביב), אופוזיציונר.
בעל ניסיון מוניציפלי רב. היה חבר בוועדת תכנון ובנייה ובוועדת איכות הסביבה.
חבר ברשימת "יש עתיד".
פעיל לקידום זכויות הדיירים בשכונה בכל הקשור לרישום בטאבו, זכויות המים, מול נותני השירותים בשכונה ובהליך העברת הזכויות מול מפרק חברת מגדלי הזוהר בע"מ .
יו"ר מנהלת גני אביב לשעבר. יש לציין כי כל הפעילות הציבורית בעבר ובהווה הינה בהתנדבות.

טל 050-7830632 

       e-maill

מכרז חברת "ערים" יצא לדרך
22.08.2015

מכרז חברת "ערים" יצא לדרך.  המכרז לקבלנים מטעם חברת "ערים"  עבור ביצוע ראשוני של תשתיות לשלב ב' של גני אביב. בשונה משלב ג' המיועד כשכונה צבאית, הרי ששלב ב' פתוח לציבור הרחב . זאת לאחר שעמותת "חבר" (עמותה של כוחות הביטחון) ויתרה על היזמות והשלב נפתח לציבור הרחב. שלב ג' נמצא בתכנית אב של העיר אך עדיין רחוק מביצוע. הרבה אנשים עוקבים בעניין אחר ההתפתחויות וטוב לראות שדברים מתחילים לזוז.

במקביל נמסר לי שישנה התקדמות רבה גם במכרז של המינהל הנוגע ליזמי הבניה עצמה. כך שמסתמן כי בזמן הקרוב, נתחיל לראות עשייה הלכה למעשה. אמשיך לעקוב ולעדכן.

להלן המכרז מהאתר של חברת "ערים" (תכנית לד'/751):

 

מכרז מס' 1602/2015

תשתיות, פיתוח וסלילה שלב א'

בשכונת גני אביב  - לוד

       1.     "ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

          2.     פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה  המוצע, אפשר לקבל במשרדי "ערים" מחוז מרכז ,  ברחוב יפו 169, ירושלים,  מהחל מיום 20.8.2015  בימים א'-ה'  בין השעות 8:30 - 14:30,  בטל: 02-5380302  תמורת תשלום של 3,000 ₪  בתוספת מע"מ כחוק, אשר לא יוחזר.

3.     תקופת הביצוע המשוערת 16 (חודשים) מצו תחילת העבודה.

4.     תנאי סף

         4.1      על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

                   בנאיות התשכ"ט - 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות באתר אחד

                   לפי תקנות רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),

                   התשמ"ד - 1984.

                   קבלן רשום בענף: 200 ג'  היקפה הכספי של הצעת המציע חייב להיות בגדר ההיתר

                   הכספי המאושר לו מטעם רשם הקבלנים.

          4.2     צרוף ערבות כמפורט במסמכי המכרז.

          4.3     המציע הינו עוסק מורשה.

5.     סיור קבלנים ייערך בתאריך ח'  אלול  תשע"ה 23.8.2015  שעה 11:00 .

        מקום המפגש:  בעיריית לוד, חדר ישיבות, רחוב דוד המלך 2 ,לוד.  

        מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו, לא יאוחר

        מיום 26.8.2015   בשעה 15:00 הפניה תיערך בכתב בשפה העברית, לכתובת דואר

        אלקטרוני michraz@arim.co.il.  המציע יציין על בקשתו עבור מהנדס "ערים". באחריות

        המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מהנדס "ערים" בטלפון – 02-5383333 מיד

        לאחר שליחתה. מודגש כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.

6.     היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן המצורף

        למסמכי המכרז ובניכוי ההנחה בשיעור קבוע ואחיד שתוצע מטעמו של המציע על כל אחד

        ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל.

7.     את ההצעה יש להגיש עד תאריך כג' אלול  תשע"ה 7.9.2015 בשעה 12:00 במשרדי חברת

        "ערים" ברח' יפו 169 ירושלים, במעטפה מיוחדת שתימסר לקבלנים עם חומר המכרז

         (בימי ו', שבת, חגים וערבי חג לא תתאפשר הגשת הצעות).

8.     תנאי המכרז יהיו על-פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על כל צרופותיה ונספחיה.

9.     אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10.      לצפייה בכתב כמויות לאומדן נא להקיש כאן.

11.      לצפייה במודעה בשפה ערבית נא להקיש כאן

 עמוד:    1  2  3  

מכרז חברת "ערים" יצא לדרך    
פיתוח ועיצוב אתרים - סטודיו AVIV7