גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

русский
העיר, צִיבּוּר, אירועים
המאבק נגד הארנונה בעיצומו

25.12.08

 

 

 דצמבר 2008לכבוד

למען  מנהל  תקין  בלוד (ע"ר)

טל'/פקס' 08-9225102 ת.ד. 1343 לוד

מר אילן הררי                  יו"ר הועדה הממונה לעיריית לוד

מר אהרון אופיר                חבר הועדה הממונה לעיריית לוד

מר יוסי מלכה                   חבר הועדה הממונה לעיריית לוד

מר שמעון יפרח                 הועדה הממונה לעיריית לוד

מר יוסי זכרייה                 חבר הועדה הממונה לעיריית לוד

מר גבעתי בן יוסף             חבר הועדה הממונה לעיריית לוד

שלום רב,

הנדון: דרישה להקפאת עדכון השומהאנו, כשאר תושבי לוד, שאבנו עידוד רב למקר

א הדברים שפרסמה דוברות העירייה בשמו של יו"ר הועדה:  " חובתה של העירייה לנהוג בהגינות ובמוסריות כלפי התושבים. "ההגינות והמוסר מעל לכל, הבטחנו, התחייבנו, אז נקיים"!, אמר הררי" ומברכים את מועצת העיר על החלטתה האמיצה לבצע בדיקה.

אולם לא די בקבלת החלטה עקרונית על מינוי ועדה, יש לודא שהועדה אכן תתמקד בנקודות הכשל שאירעו ולהבטיח שעם הגשת הממצאים וההמלצות של הועדה - להנהלת העירייה תהיה הכוונה והיכולת לפעול על פיהם ממצאי והמלצות הועדה.

על מנת להבטיח שלמינוי הועדה אכן תהיה משמעות מעשית, אנו קוראים להקפאה מיידית של עדכון השומה עד לסיום עבודת ועדת הבדיקה ופרסום מסקנותיה!

המשך הגבייה המוגדלת פוגע קשות בזכויותיהם (ובכיסם) של תושבי העיר ויקשה מאוד על השבת הכספים בדיעבד לתושבים לאחר שכבר "נבלעו" בקופת העירייה ועל בסיסם גם שולמו הבונוסים לחברת מגע"ר. די אם נמנה את שלוש העובדות הבאות, כדי להמחיש כי קיימת סבירות גבוה שנפלו פגמים מהותיים בהליך המעמידים בספק את חוקיות הליך העדכון בכללותו:   
 
·העירייה מסרבת להציג בפני התושבים את התסריטים של דירותיהם (האמורים להוות אסמכתה לשינוי השומה) חתומים ע"י הגורם המקצועי האחראי לביצוע מדידת העדכון.
העובדה, שלאף תושב בעיר לא הוצג עד כה תשריט מתוקן החתום ע"י מודד מוסמך, וכן הודעתו של דובר העירייה, שהתסריטים החתומים ימסרו לתושבים לאחר גמר ביצוע סקר המדידות, מעלים חשש כבד שבעת עדכון השומה ויתכן וגם נכון לעכשיו, אין ברשות העירייה תשריטים חתומים ע"י מודד מוסמך כנדרש בחוק, ומכאן שהמשך הגבייה הוא המסתמך על תשריטים אלה אינו חוקי לכאורה.

·תושבי העיר אינם מצליחים לקבל מהרשות תשובה באשר לאופן קביעת מדיניות הגביה.
אנו טוענים, שהגדלת חיובי הארנונה נעשו כתוצאה משינוי של מדיניות גבייה האסור על פי החוק, וחמור מכך – שההחלטות על כך לא הובאו כלל לאישור מועצת העיר והתקבלו בהליך בלתי חוקי ולא בסמכות. עד לרגע זה, לא הצלחנו לקבל תשובות מהעירייה באשר לסוגייה זו.


· היקף הטעויות והחריגות בחישובי המדידה – בלתי סביר.
מלבד עשרות דוגמאות שאנו הצגנו בפני העירייה על טעויות וחוסר אחידות בביצוע המדידות וחישובי הארנונה, פנו כבר לעירייה אלפים מקרב תושבי העיר וכן ממשיכים ופונים לעירייה בטענות שונות (אשר רבות מהן צודקות) על טעויות מדידה. העובדה שהיקפו של כל סקר המדידות מכיל בסך הכל כ- 15,000 שומות בלבד, יש בה כדי ללמד לגבי היקף הליקויים והטעויות שבוצעו בסקר ומידת הכאוס הממשיך לשרור ולפגוע באלפי תושבים בעיר.

על פי פרסומי העירייה היא מחויבת להמשיך ולחייב על פי העדכון החדש על פי הנחיית משרד הפנים. קשה לנו להאמין כי משרד הפנים מחייב את עיריית לוד להמשיך בהליך חיובי השומה המעודכנת בכל תנאי ומצב – גם כאשר קיימים ספקות ממשיים לגבי חוקיותו. במידה וקיימת הנחייה כזו בכתב, נבקש לקבלה.

לאור כל האמור אנו מבקשים:

א. הקפאת הליך עדכון השומה עד פרסום הממצאים, על פיהם תוכל הנהלת העירייה לוודא שההליך אכן מתבצע באופן תקין וחוקי.

ב. פרסום הודעה מסודרת לציבור על דבר מינוי הועדה החיצונית שיכלול: רשימת נושאי הבדיקה, לו"ז עבודת הועדה, הדרך בה הציבור יכול להעביר נתונים לוועדה והתחייבות הנהלת העירייה לישם את המלצות על פי ממצאי הועדה.  

ג. קבלת תשתית המסמכים עליו מתבסס סקר המדידות ושינוי השומה, אותם נמנעת העירייה מלהעביר לידינו מזה קרוב לשלושה חודשים (מצ"ב נספח ב' – מכתבנו מה- 7.12.08).    

הנהלת העירייה עשתה כברת דרך מכובדת בכך שהחליטה על ביצוע הבדיקה, אנו מצפים שתמשיך באותו מסלול שהתוותה ובכך תוכיח לציבור התושבים בעיר ש "ההגינות והמוסר מעל לכל " הוא אכן קוד ההתנהלות שאמצה לעצמה. במידה ולא תהיה הענות לבקשתנו נשקול לנקוט בהליכים הקבועים בחוק לצורך מיצוי זכויותיהם של תושבי לוד. בכבוד רב,
 ברוך אקפלד, מאיר אסולין, אריה לנצ'נר, אורי קאופמן, ליאה שטיינברג
חברי ועד המנהל עמותת "תושבים למען מנהל תקים בלוד" (ע"ר) 
העתקים:

מר אריה בר – מנכ"ל משרד הפנים

מר דני רייף – מנהל אגף הביקורת משרד הפנים

ד"ר שוקי אמרני – הממונה על המחוז

ד"ר גד פניני – חשב מלווה לעיריית לוד

מר ציון הדר – מ"מ מנכ"ל

עו"ד לאורה אשד – יועצת משפטית

מר משה מימון – מבקר פנים, עיריית לוד

גב' רקפת סלע – מנהלת מחלקת ההכנסות

חברי עמותת "תושבים למען מנהל תקין בלוד" (ע"ר)


נספח א'

מתוך פרסומידוברות העירייה כפי שפורסמו ב- 19.12.08:


משולחן מועצת העיר לוד:

אושרה הקמת ועדה חיצונית לבדיקת הליך ביצוע סקר המדידות

מבקר העירייה אשר ירכז את עבודת הוועדה, יגיש את ממצאי הבדיקה עד לסוף פברואר הקרוב * תהליך המדידה והחיוב יימשכו כרגיל * אילן הררי: "אנו מחויבים לנהוג בהגינות כלפי התושבים"
הועדה הממונה לעיריית לוד,  התכנסה השבוע לשתי ישיבות מועצה שלא מן המניין,  מס' 16 ו-17. בפתח הישיבה הראשונה אשירה מועצת העיר את השינויים בתקציב 2008 המסתכמים בסך של כ-20.6 מליון ₪ הבאים לביטוי הן בהכנסות ובהוצאות. סך התקציב לאחר שינויים אלו יעמוד על כ-310.5 מליון ₪ במקום כ-290 מליון ₪ שאושרו במהלך השנה.
בדברי ההסבר ציין גזבר העירייה, ציון הדר, כי הצעת התקציב המתוקנת מגלמת בתוכה את השינויים העיקריים, בהם בצד ההכנסות – תוספת הכנסה של כ-8.5 מליון ₪ בגין דחיית הפרטת משק המים, השתתפות משרדי החינוך והפנים בכיסוי חובות העבר של ביה"ס "פסגה" בסך כ-1.6 מליון ₪, והגדלת ההכנסות בגין דחיית ארנונה למגורים בכ-6 מליון ₪, מסך צפוי של 107 מליון ₪ לכ-113 מליון ₪. גם בצד ההוצאות עודכנו סעיפים אלו בהתאם.
מיד עם סיום הישיבה הראשונה, פתח אילן הררי את הישיבה הבאה (מס' 17) לאישור עניינים שוטפים שעל סדר היום, בהם אישור תב"ר (תקציב בלתי רגיל) ע"ס 200 אלף ₪ להקמת מתקני ספורט לגמלאים במימון משרד המדע, התרבות והספורט, תב"ר ע"ס 960 אלף ₪ עבור עבודות מים לשנת 2008 במימון מינהל המים, וכן מענקים לביצוע עבודות בהם כמיליון ₪ לצורך הרחבת כביש הגישה לאזור התעשייה הצפוני, 200 אלף ₪ להסדרת תאורה בפרדס שניר, 300 אלף ₪ לריבוד כבישים בעיר העתיקה ו-100 אלף ₪ לתיקון עמודי תאורה ברחבי העיר.
אולם עניין עדכון שמסר אילן הררי בנושא סקר הנכסים שבוצע לאחרונה בלוד, מיקד את עיקר תשומת הלב, זאת נוכח טענות רבות שהעלו תושבי העיר, בהם נציגי עמותת "תושבים למען מינהל תקין" אשר חלקם נכחו בישיבה.
עפ"י ההחלטה שאושרה, מינה אילן הררי, יו"ר הועדה הממונהאת מבקר העירייה משה מימון, לבחון את תהליך המדידה מההיבטים השונים הכרוכים בדבר. המבקר נדרש לסיים את עבודתו עד ל-28.2.09, כאשר הודגש כי תהליך המדידה והחיוב יימשך כרגיל.
כן הוחלט כי תמונה ועדה חיצונית המורכבת מאנשי מקצוע, בראשות ראש עיר או מנכ"ל עירייה (מכהן או לשעבר) ואנשי מקצוע נוספים כמו גם יועץ משפטי, אשר יבחנו את תהליך סקר המדידות שבוצע, את צו היטל המיסים של עיריית לוד ושיטת הטלת הארנונה של העירייה. לוועדה יצטרף נציג ציבור על תקן משקיף.
אילן הררי ציין בטרם אישור ההחלטה, כי בישיבת המועצה הקודמת בה עלה הנושא, הובטח לתושבים כי תוקם ועדה חיצונית לבדיקת תקינות הליך ביצוע סקר המדידות וממצאיו כך שחובתה של העירייה לנהוג בהגינות ובמוסריות כלפי התושבים. "ההגינות והמוסר מעל לכל, הבטחנו, התחייבנו, אז נקיים"!, אמר הררי.


תגובת עיריית לוד:
עפ"י ההחלטה שאושרה, מינה אילן הררי, יו"ר הועדה הממונה, את מבקר העירייה משה מימון, לבחון את תהליך המדידה מההיבטים השונים הכרוכים בדבר. המבקר נדרש לסיים את עבודתו בתוך כחודשיים וחצי, עד ל-28.2.09, כאשר הודגש כי תהליך המדידה והחיוב יימשך כרגיל, עפ"י דרישת משרד הפנים.
כן הוחלט כי תמונה ועדה חיצונית המורכבת מאנשי מקצוע, בראשות ראש עיר או מנכ"ל עירייה (מכהן או לשעבר) ואנשי מקצוע נוספים כמו גם יועץ משפטי, אשר יבחנו את תהליך סקר המדידות שבוצע, את צו היטל המיסים של עיריית לוד ושיטת הטלת הארנונה של העירייה. לוועדה יצטרף נציג ציבור על תקן משקיף. הביקורת תבוצע עפ"י תקני הביקורת המקובלים ולא יהיו מעורבים בה גורמים שהיו מעורבים בתהליך.
וליתר השאלות שהעברתם, להלן התייחסות העירייה כפי שנמסרה ממח' ההכנסות: בסוף תהליך המדידות יוכל כל תושב לקבל תסריט מדידה חתום ע"י מודד מוסמך, עד אז ניתן למסור תסריט גם שאינו חתום. תושבים שנאמר להם לאחר בדיקה כי בוצע תיקון אולם ממשיכים להיות מחויבים בגודל שלפני התיקון, רשאים כמובן לפנות למח' ההכנסות ולבקש תיקון רטרואקטיבי.  מידי חודש, מעניקים במח' ההכנסות שירות לאלפי פונים. הפניות מטופלות בהתאם לנוהל וכל פנייה נענית לגופו של עניין כאשר לכל פונה עומדת הזכות להגיש ערר לוועדת ערר, במידה והתשובה אינה לשביעות רצונו. בשנת 2008 ביצעה עיריית לוד בהתאם ליעדי תכנית ההבראה שסוכמו עם משרד הפנים, פעולות להגדלת הכנסות ולהעמקת הגבייה ואכן נרשם גידול כולל בהכנסות בסך של כ 6 מליון ₪, המתייחס לכל סוגי הארנונה, למגורים, תעשייה, שירותים ומסחר, מוסדות ועוד סיווגים המופיעים בצו היטל המיסים, ולא כפי שנרשם בטעות בעדכון תקציב 2008. עדיין אין נתונים מדויקים באשר לסך ההכנסות בגין גביית ארנונה למגורים בלבד, הצפי עומד על כ 2 מליון ₪ מתחילת השנה. סקר המדידות בוצע במסגרת המכרז והסכם ההתקשרות בין מגע"ר לעיריית לוד. תוספת התשלום בסך 2.6 מליון ₪ שצוינה בישיבת המועצה, נובעת בחלקה הגדול בשל העמקת הגבייה והגידול הכללי בהכנסות, ובחלקה השולי בשל סקר המדידות. ׁ(ההדגשה אינה במקור)
נספח ב' לכבוד  ‏7 דצמבר, 2008 ד"ר שוקי אמרני הממונה על מחוז המרכז משרד הפנים רמלה א,נ,

הנדון: בקשה לחשיפת המסמכים עליהם מתבסס סקר המדידות ועדכון השומה בלוד


נבקשך להורות לעיריית לוד להעביר לידינו את המסמכים המהווים אסמכתה לעדכון שומות הארנונה אשר נשלחו לאחרונה ע"י העירייה לאלפי בתי אב בעיר.


לפני למעלה מחודשיים פנינו אל גב' רקפת סלע-פרץ, הממונה על הארנונה בעיריית לוד ובקשנו לקבל הבהרות וכן את המסמכים האמורים להוות האסמכתה לביצוע סקר המדידות ועדכון השומות בלוד. בקשתנו לוותה בהנחייתו החד משמעית של יו"ר הועדה הממונה לשקיפות מלאה ומסירת מלוא המידע.

ככל שעובר הזמן והעירייה נמנעת מלהעביר לידנו את המסמכים, כך מתחזק בנו הספק בדבר עצם קיומם של המסמכים ובמידה ואכן קיימים אי אילו מסמכים, האם הללו אכן תומכים בגרסת הדברים כפי שהיא מוצגת ע"י נציגי חב' "מגער" והעירייה.  להלן המסמכים אותם אנו מבקשים לקבל:
1. מסמך המעיד על אופן ביצוע סקר המדידות ועדכון מאגר השומה Lf העירוני: שיטת ביצוע המדידות, כ"א שיועסק, לו"ז, טיוב המידע וטיפול בהשגות תושבים. מדובר במסמך שאמור היה להוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות החוזית שבין העירייה לזכיין/נים.
2. כל המסמכים העוסקים בקביעת מדיניות והנחיות העירייה לגבי אופן חיוב הארנונה בעיר וביצוע סקר המדידות, ובעיקר – ההחלטה על סיווג השטחים לחיוב בשומה.
3. לטענותיהם של גב' סלע-פרץ ומר יואב גולן, מנהל חב' "מגער" בלוד, הם הונחו ע"י היועצת המשפטית וגזבר העירייה להוריד את קומת העמודים מהחיוב וזאת לאחר שסקר המדידות כבר בוצע – נבקש לקבל מסמך הנחיה זה לידינו.
4. אופן והיקף תגמול חברת הגביה וחברת המדידות עבור ביצוע סקר המדידות והארנונה עדכון מאגר מידע השומה.
5. דו"ח מעקב של העירייה על ביצוע הליך שינוי השומה: כמות ההשגות והערעורים שהוגשו ע"י התושבים, כמות תיקוני טעויות מדידה, כמות תיקוני טעויות בשיוך וסיווג נכסים - שבוצעו במאגר השומה.
6. אישור מטעם הממונה על הארנונה, המעיד על כך שבעת משלוח הודעות שינוי השומה, אכן היו בידיה תסריטים חתומים ע"י מודד מוסמך, המהווים בסיס ואסמכתה חוקית לשומה החדשה, לכל אותן דירות שבעליהם קבלו הודעת שינוי.מדובר במסמכים בסיסיים, שמרביתם אמורים להיות קיימים במערכת ובמידה ואינם קיימים - הרי שמדובר בכשל חמור שיש בו אולי כדי להסביר את הכאוס המלווה את הליך ביצוע סקר המדידות ועדכון השומה.


בכבוד רבברוך אקפלד, מאיר אסולין, אריה לנצ'נר, אורי קאופמן, ליאה שטיינברג

העתקים: חברי ועד המנהל עמותת "תושבים למען מנהל תקים בלוד" (ע"ר)

 

מר אריה בר – מנכ"ל משרד הפנים

מר דני רייף – ראש אגף הביקורת ברשויות המקומיות

עו"ד יהודה זמרת – יועץ המשפטי משרד הפנים

מר רני פינצ'י – מנהל השלטון המקומי, משרד הפנים

מר אילן הררי – יו"ר הועדה ממונה

חברי הועדה הממונה

ד"ר גד פניני – החשב המלווה לעיריית לוד

מר ציון הדר – מ"מ מנכ"ל וגזבר עיריית לוד

מר משה מימון – מבקר פנים עיריית לוד

 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים - אוטובוסים
מפת השכונה
שמות הרחובות
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
משטרה
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר
טיפולי יופי
שרותי רכב
בי''ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
תמונות
 ילדים וחינוך
גני ילדים
בתי ספר
עזרה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים
אוטובוס
 רכבת  ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  יצירת קשר
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום