Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
ליאה שטיינברג
טל'/פקס
08-922-51-02


עמותה    " מנהל תקין בלוד "  לוד- עיר דאגתנו
                           
                     
מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
  אתמול 16.06.10  בישיבת המועצה, הודיע הררי כי העירייה חוזרת בה מההתקשרות עם היזמים החרדים לביצוע עבודות הפיתוח של אחיסמך.
כמו כן תוך שבועיים יתקיים דיון מקיף לבחינת אפשרות הקצאת יחידות דיור באחיסמך עבור צעירי העיר שאינם חרדים.

היום: 18.04.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1 ... 6  7  8  9  10  
(29.10.2010    14:59:12)

תמצית דו"ח אבוחדרה
התמצית היא לגבי עמ' 12-30

1. דו&q uot;חות אבחון - מאז תחילת כהונתה של הועדה הממונה לפני שלוש שנים – לא הוכן דו"ח איבחון המערכת.
2. תכנית עבודה – לא התממשה, בעיקר בגלל היחסים העכורים השוררים בין בכירי העירייה.
3. נהלי עבודה – לרשות אין מערך נהלי עבודה כתוב.
4. תכנית הבראה – הרשות לא עמדה ביעדי תכנית ההבראה לשנת 2007 – סיימה בגרעון בסך 9.2 מל"ש. את 2008 סיימה הרשות בעודף, אך לדעת הביקורת עודף זה אינו אמיתי.

תגובת העירייה על הממצאים:
יו"ר הועדה: חל עיכוב בישום תכנית העבודה עקב ההכרזה על איחוד לוד עם רמלה. כיום העירייה מאוזנת.
גזבר העירייה: קביעת הביקורת כי העודף ב- 2008 אינו אמיתי, שגויה. הדו"ח הכספי עבר ביקורת של רו"ח של העירייה ומשרד הפנים והם קבעו את תוצאות הדו"ח ואשרו אותה.

תגובת רו"ח אבו חדרה:
אין זה מתפקידם של רואי החשבון לחפש הונאות חשבונאיות. 1.7 מל"ש ששולמו עבור שירותי פינוי אשפה, הועברו מהתקציב הרגיל לבלתי רגיל. חובות שאינם ניתנים לגבייה בסך 2.7 מל"ש לא נזקפו בהוצאות. המשמעות היא שהגרעון המוצג בדו"חות הכספיים אינו נכון.

תוכנית אב- אין לעירייה תכנית אב בשום נושא.
תיקון ליקויים – העירייה לא תקנה את כל הליקויים שאותרו בדו"חות הביקורת, למרות הנחיות משרד הפנים.

המגזר הערבי – הטיפול במגזר הערבי מהווה את עיקר בעייתה של העיר לוד. בניה בלתי חוקית אינה מטופלת. אין רישום בתים. מדידת נכסים – הטיפול לקוי. חיוב בארנונה ומים – בתים בשלוש שכונות אינם מחויבים. אין השקעה בתשתיות.

ניהול כספי וארגוני
הנהלת העירייה אינה מקבלת באופן שוטף דו"חות מהגזברות. אין תזרים מזומנים קבוע. אין כללים לסדר התשלומים.

לא נעשה די לשיפור המבנה הארגוני ואיכות העובדים, דבר המהווה את הגורם העיקרי לממצאים החמורים של בדו"ח.

מ ערכת יחסים עכורה בין חברי הצוות הבכיר, הרבה מאבקי כוח, הדבר בא לידי ביטוי בחוסר שיתוף פעולה לקידום ענייני העירייה ופוגע בתפקוד השוטף.

תגובת גזבר העירייה על הממצאים:
א. הגזבר ות מעבירה אחת לשלושה חודשים דו"ח רבעוני ליו"ר הועדה
ב. העירייה מנהלת דו"ח תזרים מזומנים המועבר באופן שוטף לחשב המלווה.

תגובת רו"ח אבו חדרה:
גזבר העירייה מחוייב להמציא להנהלה דו"ח חודשי ולא תלת חודשי. הנהלת הרשות אינה מקבלת דו"חות תזרים מזומנים ולא נערכות ישיבות בנושא זה.

התקציב הרגיל והגרעון המצטבר
על פי הדו"ח הכספי המבוקר, העירייה סיימה את שנת 2008 עם גרעון מצטבר בסך 129.9 מל"ש ותקציבה ל- 2008 היה 312 מל"ש. להלן ההסתייגויות של רואי החשבון שערכו את הביקורת:
1. אי סגירת תב"רים שהיו ללא תנועה משך שנים.
2. אין התאמה בין ספרי החשבונות של העירייה לאלה של איגוד ערים איילון.
3. אין התאמה בין ספרי החשבונות של העירייה לבין אלה של חברת מ.ג.ע.ר. הפער הוא בסך 9.5 מל"ש.
קיימות סטיות מהותיות בין התקציב לביצוע.

בין השנים 2000 -2008 משרד הפנים העביר לעירייה מענקים בסך 176 מל"ש ובנוסף להלוואות בסך 64 מל"ש. למרות זאת נשאר גרעון מצטבר גדול.

תגובת הגזבר:
לו סברו רואי החשבון אשר ביקרו את הדו"ח כי הסתייגויותיהם משפיעות על התוצאה המאזנית היו פועלים לתיקון הדו"ח. גם אם יש ממש בהסתייגות שנרשמו, הן משפיעות על הגרעון המצטבר ולא על עודף לשנת 2008. העירייה פועלת על פי תקציב מאושר ומגישה במהלך השנה עדכוני תקציב.

תגובת רו"ח אבו חדרה:
נושא תיקון הדו"ח הוא בין הגזבר לרו"ח המבקר. הגזבר חתום על הדו"ח, קרי הוא מסכים לו. הגזבר אינו מתיחס לשאר הליקויים בתקציב הרגיל:
1. עיקולי כספים בסך 1.6 מל"ש לא שויכו לגוף כל שהוא, העירייה זקפה עיקולים אלה להוצאות בשנת 2008. המשמעות היא שבגלל שהעירייה לא עקבה אחר תנועת העיקולים, המעקלים קבלו תשלום כפול.
2. העירייה לא הפרישה בספריה לעניין ההפרש בסך מליוני שקלים בין הרישום בספריה לבין אלה של איגוד הערים
3. אי התאמה בסך 9.5 מל"ש בין פסרי העירייה לבין אלה של מ.ג.ע.ר.
4. מועצת העיר אשרה את התקציב אחר המועד הקבוע בחוק
5. אין התאמה הדדית בין העירייה לחברה הכלכלית.

תקצי ב בלתי רגיל
להלן החריגות בניהול התקציב הבלתי רגיל:
1. העירייה התחילה בביצוע 5 תב"רים לפני קבלת אישור משרד הפנים.
2. 60 תב"רים ללא תנועה במשך שנים לא נסגרו. הגרעון בהם 1.3 מל"ש.
3. העי רייה אינה מפקידה את התב"רים בחשבון נפרד כנדרש על פי החוק.
4. נמצאו 62 תב"רים בהם הגרעון המימוני הוא בסך 11.8 מל"ש.

תג ובת הגזבר:
הגרעון של התב"רים שבסעיף 2 נסגר באישור מסודר.

תגובת רו"ח אבו חדרה:
הממצאים הללו נכללו בדו"ח המבוקר לשנת 2008. הגזבר היה צריך להפנות את הערותיו לרו"ח המבקרים. פרט לכך, מה עם שאר הליקויים, לגביהם לא הייתה כל תגובה?

ליקויי ם בניהול הכללי והכספי שצויינו על ידי גופי ביקורת
עמ' 18 – 19 רשימת ליקויים שלא תוקנו

תמיכת משרד הפנים ומשרד ממשלה אחרים עמ' 20-21
טענת הנהלת עיריית לוד כי המדינה הזניחה את לוד ולא עמדה בהבטחותיה לסייע לעיר במאמצי הפיתוח אינן מדויקת. בשנים 2007-8 העירייה כמעט ולא השתתפה במימון פעילות הפיתוח ממקורות עצמיים.
משרד החינוך העניק תקציב לטיפול נקודתי בחינוך בסך 60 מל"ש למשך שלוש שנים.
משרד הרווחה כלל את לוד בדו"ח שמיד -5.1 מל"ש.
משרד התחבורה אישר תקציבים בסך 100 מל"ש לחמש שנים.
המשרד להגנת הסביבה – 4.1 מל"ש לטיפול בפסולת בניין
ב- 2007 קבלה העירייה רזרבת שר בסך 3 מל"ש, וב- 2008 בסך 1.5 מל"ש.
הסכומי ם שהועברו בשנים 2000-08 לכיסוי הגרעון מגיעים ל- 241 מל"ש. סכום דמיוני בו ניתן היה להבריא 10 רשויות. עם כל הצער, סכומים אלה לא עזרו ללוד ומצבה הכספי ממשיך להיות גרוע.

 עמוד :  1 ... 6  7  8  9  10