Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
ליאה שטיינברג
טל'/פקס
08-922-51-02


עמותה    " מנהל תקין בלוד "  לוד- עיר דאגתנו
                           
                     
מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
  אתמול 16.06.10  בישיבת המועצה, הודיע הררי כי העירייה חוזרת בה מההתקשרות עם היזמים החרדים לביצוע עבודות הפיתוח של אחיסמך.
כמו כן תוך שבועיים יתקיים דיון מקיף לבחינת אפשרות הקצאת יחידות דיור באחיסמך עבור צעירי העיר שאינם חרדים.

היום: 18.04.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1  2  3  4  5  ... 10
(07.06.2010    20:13:11)

: מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
לכבוד ‏30 דצמבר, 2009
מר אילן הררי – יו"ר הועדה הממונה של עיריית לוד
עיריית לוד

שלום רב,
הנדון: מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז

1. מועצת העירייה אשרה בישיבה מס' 10 מה- 19.8.09 את מינויה של חברת "ועד הדיור השביעי בע"מ" כחברה המפתחת של פרויקט אחיסמך - שכונת מגורים בת 3000 יחידות דיור, שהקמתה דורשת הקמת תשתיות בהיקף של כרבע מיליארד שקל. (מצ"ב סדר יום ופרוטוקול ישיבת המועצה, נספחים א', ב').

2. מהידוע לנו, העירייה נמנעה מלהעביר את ניהול הפיתוח לחברה הכלכלית העירונית, או לחילופין לבחור חברה מפתחת באמצעות מכרז - בהסתמך על ההנחה שחברת לנדקו (לור"ם לשעבר) היא בעלת זכויות ניהול הפיתוח וזכויות אלה ניתנות להעברה לחברה אחרת ללא קיום מכרז.

3. בטרם תאשר מועצת העירייה את ההסכם, ראוי שתבחן האפשרות שהעירייה תמסור את ביצוע הפיתוח לחברה הכלכלית העירונית וכן תבדק חוקיות הליך מינוי החברה המפתחת ללא מכרז וזאת מהטעמים הבאים:

א. במס גרת כתבת תחקיר שנעשתה בזמנו על הפרטת חברת לור"ם, להלן תשובת משרד האוצר לשאלת העברת הזכויות בפרויקט אחיסמך בעת הליך הפרטת חב' לור"ם: "לגבי פרויקט אחיסמך, נקבע מעמדה של לור"ם כחברה מנהלת עבור מנהל מקרקעי ישראל בלבד (זאת בניגוד לחברה מפתחת)" (הכתבה במלואה מצ"ב, הקטע הרלוונטי מודגש בצהוב). בהנחה שתגובת דוברות משרד האוצר אכן משקפת את טיב ההתקשרות ערב ההפרטה – לא ברור אם רוכשי חברת לור"ם רכשו בעת ההפרטה גם את זכויות ביצוע הפיתוח.

ב. על פי נוסח החלטת מועצת העיר, הוחזר הפיתוח מחב' לנדקו לעירייה ומועצת העירייה מאשרת את מסירת ביצוע הפיתוח מהעירייה לחב' הדיור השביעי. על פי החוק, עירייה אינה רשאית למסור פרויקט בהיקף הכספי המדובר, ללא מכרז.

4. לפי כך נבקש לברר ולקבל את המסמכים המהווים אסמכתאות להליך מינוי חב' "ועד הדיור השביעי" כחברה מפתחת שלא באמצעות מכרז:

א. מתי ובאיזה הליך מונתה חב' לור"ם/לנדקו כחברה המפתחת של הפרויקט?
ב. במידה וחברת לור"ם/לנדקו נהנתה מפטור ממכרז, מה הוא הבסיס לפטור והאם אין סייג בפטור האמור למניעת העברת חוזה ההתקשרות לצד ג'.
ג. נבקש לקבל העתק מהסכם העברת פיתוח הפרויקט מחברת לור"ם/לנדקו לחברת ועד הדיור השביעי בע"מ על כל נספחיו ואילו מטלות אמורה חב' ועד הדיור לבצע במקום חב' לנדקו.
ד. האם העירייה קיימה דיון מסודר האפשרות בדבר אפשרות מסירת ניהול פיתוח הפרויקט לחברה הכלכלית העירונית ולא ליזם פרטי וזאת במטרה שהחברה הכלכלית העירונית תהנה מדמי הניהול. במידה והתקיים הדיון האמור נפסלה נבקש לקבל את פרוטוקול הישיבה.


בברכה ותודה מראש,

אריה לנצ'נר, אורי קאופמן, מאיר אסולין
ברו ך אקפלד, ליאה שטיינברג
מצ" ; ; ; ;ב
נספח א' – הזמנה לישיבת מועצה מס' 10
נספח ב' - פרוטוקול החלטת המועצה מס' 10 מה- 19.8.09


ב יקורת על מחלקות העירייה

מערך הגביה
עם תחילת עבודתה של הועדה הממונה לא הוכנה שום תכנית לגביית חובות. חוזה ההתקשרות עם קבלן הגביה לא נבדק. אילו היה נבדק הרשות הייתה חוסכת מליונים רבים.

הועדה הממונה לא עשתה שום צעד על מנת לחייב את השכונות הערביות בארנונה ומים.

חוזה ההתקשרות עם מ.ג.ע.ר – העירייה עשתה כל טעות אפשרית במשך הליך בניית המכרז, ניהולו, בחירת הזוכה וחתימת ההסכם עם הזוכה. התבשיל הסופי הניב שני חוזים נבדלים עם הרבה אפשרויות לפרשנויות שונות ומשונות. דבר שגרם למחלוקות כספיות אדירות בין העירייה לחברת מ.ג.ע.ר. כל צד ערך את חישוביו על פי הבנתו ועל פי האינטרסים שלו.

נכון ל- 31.12.08 קיים פער בסך 9.5 מל"ש בין פרשנות העירייה את החוזה לזו של חברת הגביה ולדעת הביקורת רק בית משפט יוכל להכריע במחלוקת זו הנובעת כולה מרשלנות הצוות המקצועי של העירייה שלא השכיל לבנות מכרז תקין ולא השכיל לחתום על חוזה ברור ואחיד.

הביקור ת מביע פליאה על כך שהעירייה לא פנתה למשכ"ל ולמכרזים המשותפים שלה, המציעים אחוזי עמלה נמוכים בהרבה, פשוטים וחדים והכל עם אותן חברות גביה.

חישוב ההפסד הכספי שנגרם לעירייה מגיע ב- 2007 לכדי 3.6 מל"ש וב- 2008 ל-1 מל"ש. במידה וגרסת החישוב של מ.ג.ע.ר היא המחייבת, הרי שהפער הוא גבוה בהרבה, לגבי 2007 לא ידוע למבקר , לגבי 2008 מגיע לכדי 5 מל"ש.

ממ צאים מפורטים של דו"חות הביקורת בעניין ההתקשרות על חברת מ.ג.ע.ר ופעילות הגביה עמ' 24 – 25

ניתוח החובות לגביה לום 31.12.08
ב- 31.12.08 סכום חובות הארנונה מגיע ל- 220 מל"ש. 90% מהיקף החובות בני למעלה מ- 11 שנה ורובם חובות אבודים.

מערכת הגביה כוללת נכסים תחת השם נכסיי עירייה. חובות אלה לא ניתנים לגביה.
אין רישום של כל החיובים המופקים ע"י מחלקות אחרות. אין התאמה בין המחלקות להנהלת החשבונות.

יתר ת חובות 37 עובדי העירייה מגיע ל- 1.5 מל"ש. ל- 3 עובדי המועצה הדתית חובות בסך 174 אלף ₪.
בשנת 2006 מחקה העירייה חובות ארנונה בסך 5.7 מל"ש ללא אישור משרד הפנים.

אי חיוב ארנונה על בניה בלתי חוקית
תופעת הבניה הבלתי חוקית בלוד הי בהיקף הכי גדול בארץ. ההיקף הוא מעל ל- 3000 יח"ד, בשטח של למעלה מ- 400,000 מ"ר. גרים בבתים ההלו 15,000 – 20,000 תושבים.

טענתה של העירייה כי אינה יכולה לשייך יח"ד אלה לבעליהן, אינה מקובלת על הביקורת מאחר ולרשות העירייה עומדים מקורות מידע להשגת מידע הקישור: חברת חשמל, בתי ספר, חברות טלפון, חברות הכבלים ועוד...

ההפסד השנתי של העירייה בגין הבניה הבלתי חוקית מגיע לכדי 16.2 מל"ש לשנה.

וזאת עוד בנוסף להיטלים ולאגרות שהיו אמורות להיות משולמות.

חיוב ארנונה על נכסים ריקים
למגדלי הזוהר חוב בהיקף של 14 מל"ש , העירייה לא נקטה בהליכים המשפטיים הנכונים לגביית החוב ומדובר כעת בחוב אבוד.
תגובת יו"ר הועדה הממונה:
בוצע סקר מדידות, כולל בשכונות הערביות. העירייה עומדת ביעדי הגביה, פועל בנחישות לגבות גם בשכונות הערביות.

תגוב ת הגזבר בעניין הליקויים בהתקשרות עם מ.ג.ע.ר:
א. את מכרז הגביה הכין יועץ חיצוני שנשכר על פי דרישת החשב המלווה.
ב. הצוות המקצועי לא התרשל, הוא לווה ע"י יועץ חיצוני.
ג. ההשווא ה לעמלות גביה על פי משכ"ל אינה כוללת עלויות נוספות המוטלות על חברת הגביה.
ד. המבקר לא צרף אסמכתאות וניתוחים כלכליים להוכחת טענותיו.
ה. ולכן מסקנותיו וקביעותיו – שגויות

תגובת רו"ח אבו חדרה:
היועץ החיצוני שהכין את המכרז נשכר ע"י העירייה והעירייה היא הנושאת באחריות. עצם העובדה כי קיימים חילוקי דעות כל כך מהותיים ביחס לפרשנות של החוזה מצביע כי העבודה לקויה. ההשוואה עם משכ"ל נעשתה ע"מ להראות ששיעור העמלה שמשלמת העירייה כיום ניתן להפחתה. תמוה שאף גורם, כולל הגזבר לא פעל לתיקון המעוות בחוזה ההתקשרות עם חברת הגביה מ.ג.ע.ר.

תגוב ת הגזבר בעניין פעילות הגביה:
דו"ח הביקורת עליו מתבסס אבו חדרה לא פורסם ולא הועבר לקבלת התיחסות.

תגובת רו"ח אבו חדרה:
ממצאי המבקר נכללים בדו"ח הביקורת מס' 30 לשנת 2007. מועצת הרשות דנה בדו"ח באפריל 2009. לא מבין על מה מדבר הגזבר.

תגובת גזבר העירייה בעניין סקר הנכסים:
העירייה התרע בפני הקבלן על איחור ואף קנסה אותו.

תגובת רו"ח אבו חדרה
תגובת הגזבר מחזקת את ממצאי הדו"ח.

ת גובת הגזבר בעניין אי חיוב הבניה הבלתי חוקית:
המגעים עם אותם גופים באמצעותם ניתן היה לכאורה להגיע לזיהוי בעלי הנכסים, לא הניבה פירות.
החישוב של רו"ח אבו דרה לגבי היקף אובדן הכנסות לא לוקח בחשבון הנחות ואחוזי גביה. הפסד ההכנסה אינו עולה על 4.2 מל"ש לשנה ולא 16.2 מל"ש.

תג ובת רו"ח אבו חדרה:
לגבי אי חיוב השכונות הערביות. אין בכל המדינה עוד רשות מקומית ש- 25% מתושביה אינם מחוייבים בארנונה, מים ומסים. לגבי חישוב ההפסד, ניתן לתקוף כל חישוב שייעשה בנדון. מה שחשוב זו העובדה ולא המספרים. הביקורת חישבה את ההפסד ברוטו ואילו הגזבר, בנסיון למזער את הנזקים צמצם לנטו. מה זה משנה. השורה הסופית היא שהעירייה לא רואה מזה גרוש אחד..
 עמוד :  1  2  3  4  5  ... 10